Obchodní podmínky

Předmět obchodních podmínek

Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek a kupónů na kulturní akce, případně jiné akce, prostřednictvím mobilní aplikace Cool Ticket, provozované společností Cool Ticketing s.r.o. (dále jen „Cool Ticketing“) a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.

Smluvní partner

Pokud není uvedeno jinak, zprostředkovává Cool Ticketing pouze prodej vstupenek a kupónů z pověření, resp. jménem a na účet provozovatele příslušné akce. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný příslušný provozovatel. Zakoupením vstupenek či kupónů vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a provozovatelem.

Ceny a poplatky

Reklamační řád

Nestandardní situace při prodeji vstupenek a kupónů, nestandardní situace vzniklé v místě konání akce a vracení vstupenek a kupónů popisuje Reklamační řád (viz níže), který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Cool Ticketing shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Cool Ticketing prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ). Cool Ticketing je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

Bezpečnost dat

Cool Ticketing nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému úložišti Cool Ticketing a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

Záruky

Cool Ticketing nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v mobilní aplikaci Cool Ticket s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Pokud má Cool Ticketing k dispozici informace o zrušených nebo změněných termínech akcí, bude Cool Ticketing zákazníky neprodleně informovat zveřejněním těchto informací na webovém portálu www.coolticket.cz. Nároky ze záruky existují při provádění smluvních výkonů pouze vůči příslušnému provozovateli. Grafické údaje použité v aplikaci Cool Ticket jsou čistě ilutrativní a nemusejí odpovídat skutečnému vzhledu věci, místa nebo události, k níž se vážou. Jedná se zejména o hlavní grafický motiv na vstupenkách a kupónech, obrázky provozoven a položek v sekci Obchod a obrázky použité na webech společnosti Cool Ticketing.

Účinnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2016

Reklamační řád

Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád stanoví postup zákazníka a společnosti Cool Ticketing v případech, kdy přes veškeré úsilí Cool Ticketing, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek a kupónů prostřednictvím mobilní aplikace Cool Ticket.

Prodej vstupenek a kupónů

Nestandardní situace při prodeji vstupenek a kupónů

Nestandardní situace vzniklé v místě akce

V případě jakýchkoliv nestandardních situací, vzniklých v místě akce, je zákazník povinen kontaktovat neprodleně zástupce provozovatele akce.

Vracení vstupenek a kupónů

Účinnost reklamačního řádu